לרגל השקת האתר מבצעים מיוחדים!

תקנון האתר – סקין אנד מור בע”מ 

מבוא

 1. תקנון זה (להלן: “תנאי השימוש”, “ההסכם”, ו/או “התקנון”) מסדיר את מערכת היחסים שבין סקין אנד מור (להלן: “סקין אנד מור”, “החברה”, “בעלי האתר” ו/או “אנו”), בעלת אתר האינטרנט (להלן: “האתר”), לבין המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש”, “המזמין”, “הלקוח” ו/או “אתה”) ביחס לגלישה, לרכישה ו/או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין המשתמשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
 2. האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע ולהפך; האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע ולהפך.
 3. אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלו טרם שימושך באתרנו, משום שגלישה או שימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה לאמור בהסכם זה. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינך, הנך נדרש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 4. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר, ועל כן מומלץ לעיין בתקנון מעת לעת.
 5. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, את פעילות האתר, תכנו והשירותים הנכללים בו, כולם או מקצתם, באופן זמני או לצמיתות, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 6. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 7. התקשרות וביצוע הזמנה באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. באישורך את תנאים אלה, הנך מצהיר כי הנך בן 18 ומעלה. ככל שאינך בן הגיל האמור, אתה מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו.

הודעות וכיצד לפנות אלינו

 1. כיצד ניתן לפנות אלינו: ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעת לאתר, באמצעות כתובת הדוא”ל: [email protected], בטלפון 03-7315030 או בדואר לכתובת: ת.ד. 7038 פתח תקווה 4917001.

כיצד אנו יכולים לפנות אליך: באם נצטרך לפנות אליך מכל סיבה שהיא (לרבות שינויים, עדכונים ואישורים, ככל שיהיו) בכל הנוגע לשימושך באתר או בנוגע להזמנה שביצעת באתר, נעשה זאת באמצעות שיחת טלפון או באמצעות הודעה למספר הטלפון אשר סיפקת לנו ו/או באמצעות אימייל לכתובת הדוא”ל אשר סופקה על ידך ברישומך לאתר או בעת ביצוע הזמנה באתר.

השירותים שלנו

 1. האתר הינו אתר אינטרנט באמצעותו תוכלו לבצע הזמנה של מוצרים (להלן: “הזמנה”), אשר משווקים על ידי החברה (להלן: “השירותים” או “המוצרים”).
 2. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר, את מגוון שירותיה ו/או השירותים הניתנים דרך האתר, את המחירים, וכן את מגוון/רשימת המוצרים הנמכרים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש.
 3. מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות את אופן הצגת המוצרים באתר עליו מתבססת החברה לצורך התאמת השירותים וכי תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

השימוש באתר

 1. ייתכן ורכישת מוצרים דרך האתר תהיה כפופה לשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע הזמנה באתר, לרבות ומבלי להגביל ולמילוי שאלון.
 2. למען הסר ספק, רכישת מוצרים ואספקתם על ידי החברה תתאפשר רק בטווח שירות המשלוחים המפורט באתר, כפי שיתעדכן מעת לעת, בהתאם לאמור בסעיפים 44-47 להלן, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או כל מניעה אחרת המונעת את אספקת המוצרים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את טווחי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע (וכן לשנות מעת לעת) את המחיר המינימלי הנדרש לכל הזמנה המבוצעת דרך האתר.
 4. לצורך ביצוע רכישה דרך האתר, יש לפתוח חשבון מקוון באתר (“החשבון”). פתיחת החשבון כרוכה במסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, וכן אישור של יתר התנאים שנדרשים להרשמה, כפי שיהיו מעת לעת. הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שמסר מיד עם ביצועם. הודעה על שינוי כאמור תעשה באמצעות עדכון חשבון הלקוח באתר או באמצעות פניה לשירות לקוחות. לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור ימשיכו החיובים לחול על הלקוח אף אם סופקה הזמנה למי שאינו הלקוח בכתובת שנמסרה בהליך ההרשמה.
 5. שימוש באתר על ידי לקוחות מזדמנים:

ייתכן והשירותים באתר לא יהיו כפופים ליצירת חשבון משתמש, כך שייתכן ותוכל לבצע הזמנה גם כ”אורח” אך תידרש לספק את כתובתך לשם השלמת המשלוח. במידה ותרצה לבצע הזמנה כאורח ייתכן ותאלץ למסור פרטים מזהים נוספים, לרבות שם, כתובת, פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום (אשר לא ישמרו אצל החברה, אלא אצל ספק צד ג’ שלה) על מנת שנוכל לספק לך את ההזמנה.

רישום וניהול חשבון משתמש

 1. החברה שומרת על זכותה למנוע גישה לשירותים מסוימים ממשתמשים אשר לא נרשמו לאתר, ו/או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר ו/או כאמור, בשל כל סיבה סבירה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי אף שהחברה עושה ככל שביכולתה לאבטח את חשבונות המשתמשים, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 3. באחריותו הבלעדית של המשתמש להקפיד על שמירת סיסמאות וקודי הגישה לחשבון המשתמש שלו בחשאיות מוחלטת ולמסרם רק למורשים מטעמו. בכל מקרה של חשש כי סיסמה או קוד גישה נחשפו, מוטלת האחריות הבלעדית על המשתמש להיכנס לחשבון המשתמש שלו להחליף את הסיסמה ו/או הקוד שנחשף.
 4. המשתמש מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

דיוור שיווקי

 1. בכפוף לאישור המשתמש ובהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”), החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח לך עדכונים בדואר אלקטרוני, בפקס ו/או במסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת.
 2. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת על ידי משלוח הודעה סירוב והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח החברה ו/או מי מטעמה.

תנאי שימוש כלליים

 1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות בלתי ראויות באתר, לרבות ומבלי להגביל, הפעולות הבאות:
  • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
  • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking).
  • ביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר (לרבות רכישת מוצרים ואף ביטול הזמנה שבוצעה) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

מחירים ותשלומים

 1. המחירים המופיעים באתר נקובים בש”ח וכוללים מע”מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח אשר יחויבו בנפרד בהתאם לאמור בסעיף 46 להלן.
 2. תשלום דמי ההזמנה ודמי המשלוח ייעשה בהתאם למחירי המוצרים ו/או השירותים אשר מפורסמים באתר ובכפוף למחיר הסופי אשר יקבע בעת אישור ההזמנה, או בכל דרך אחרת אשר הוסכמה בינך לבין החברה.
 3. אנו מקבלים תשלום בכרטיסי אשראי,GOOGLE PAY, APPLE PAY, אך יחד עם זאת החברה יכולה וסמוכה לשנות, להוריד או להפחית את אחד מאמצעי התשלום לפי שיקולה הבלעדי.

החברה לא מקבלת תשלום בכרטיסי אשראי “תייר” וכרטיסי אשראי שלא הונפקו בישראל.

 1. מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר מעת לעת וכן את אופן התשלום להזמנות ו/או לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. שינויים שיעשו במחירי המוצרים יכנסו לתוקף החל מרגע העדכון. מובהר כי הזמנה אשר טרם שולמה לאחר עדכון המחירים תחויב בהתאם למחירי המוצרים החדשים שיקבעו. במידה ושולמה ההזמנה אך טרם סופקה, המחיר שעל פיו תחויב ההזמנה יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.
 3. מחירי מבצע: מוצרים המוצגים במחירי מבצע באתר יסופקו במחיר המבצע למשתמש בכפוף לתוקף המבצע בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש. מחירי המבצע יהיו בתוקף למשך התקופה שקבעה החברה ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. הנחות ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר האינטרנט של החברה בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות. החברה תהיה רשאית לשנות, להוסיף ולבטל את המבצעים בכל שלב (כמו גם לשנות את תנאיהם מכל סיבה שהיא) בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. במסגרת הרכישה המתבצעת דרך האתר, לא ניתן יהיה ליהנות מכפל הנחות/ הטבות על המוצרים הנמכרים, זולת אם הדבר צוין במפורש אחרת.
 5. באתר ניתן לממש קופונים המוענקים לצרכנים במסגרת שיתופי פעולה של החברה עם גופים חיצוניים כגון משפיעני רשת, גופים מסחריים או קופונים אשר יפורסמו על ידי החברה. תנאי המימוש המחייבים של הקופונים הם כפי שמפורט בקופונים. מובהר, כי קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה (אלא אם צוין אחרת בתנאי המימוש של הקופון). למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי עבור קופון שלא מומש טרם פקיעת תוקפו בהתאם לתנאי המימוש.
 6. ייתכן וההזמנה תחייב את המזמין בדמי משלוח בסכומים ובתעריפים הנקובים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 7. אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת אשראי, ורק לאחר אישור זה תכנס ההזמנה לתוקף .
 8. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבלת אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור הזמנה ו/או חשבונית עסקה ו/או חשבונית מס ממוחשבת, בהתאם לפרטים שמסר הלקוח בהליך ההרשמה. אם לא מתקבל אישור הזמנה ו/או חשבונית בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באחת מן הדרכים המפורטות בתקנון או באתר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבל מהחברה בדוא”ל (או בכל אמצעי אחר) אישור הזמנה ו/או חשבונית כאמור. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו זו במסירת הודעה לחברה באחת מהדרכים המפורטות בתקנון זה.

אספקת המוצרים

 1. החברה תעשה את מירב המאמצים על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה בכפוף לזמינות המוצרים וזמינות שירותי המשלוחים.
 2. אספקת סחורה תתבצע תוך 9 ימי עסקים כפוף לסעיף 35.
 3. מובהר כי כל המידע המצוי ו/או המוצע באתר בנוגע לזמני אספקת המוצרים (לרבות זמן ההגעה ליעד, משך המשלוח וזמן האספקה המשוער) מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטתה של החברה , הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה, הגבלות תנועה וכו’. זמני אספקת המוצרים כפי שצוינו באתר לא יהוו כל התחייבות מצד החברה ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם הנ”ל.
 4. במידה והמזמין או מי מטעמו אינו נמצא במועד האספקה אשר נקבע, במען שסופק בהזמנה על ידי המזמין, והמזמין לא אישר השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, תוחזר ההזמנה למוקד המשלוחים ועל המזמין תהא האחריות לתאם את מועד האספקה בשנית. מובהר כי במשלוח הנוסף כאמור יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים.
 5. ככל שאושרה על ידי המזמין השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, המזמין מאשר ומסכים כי לחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין המוצרים ו/או טיבם.
 6. אי עמידה באספקת המוצרים במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור את המזמין, בכל דרך שהיא, מחובת התשלום בגין ההזמנה ודמי המשלוח.
 7. מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית על הזמנות שלא נמסרו במידה והמזמין מסר פרטי התקשרות שגויים, או לחלופין במידה ולא היה ניתן ליצור קשר עם המזמין.

אופן המשלוח ודמי משלוח (מדיניות משלוחים)

 1. החברה תספק ללקוח את המוצרים, בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים והמשלוח באמצעות חברת שליחויות. המוצרים ישלחו לכתובת הלקוח (כפי שהוזנה על ידו באתר), ובלבד שנכללת ברשימת היישובים של חברת השליחויות, או לנקודת חלוקה שנבחרה על ידי הלקוח. החברה משתמשת בשירות המשלוחים של חברת השליחויות HFD ובהתאם טווח שירות המשלוחים כפוף לישובים המופיעים באזורי החלוקה של חברת HFD. מובהר בזה כי לא ניתן לתאם מועד ספציפי למשלוח.
 2. אין באפשרות החברה לשלוח את המוצרים לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ למדינת ישראל. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר. יובהר כי השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אספקת המוצרים כפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ”ב).
 3. בנוסף למחירי המוצרים בהזמנה, יחויב הלקוח בהתאם לבחירתו בדמי משלוח בסך 28 ש”ח בגין אספקת המוצרים למען המבוקש בהזמנה או בסכום של 15 ₪ בגין אספקת המוצרים לנקודת חלוקה. בגין הזמנה בסך כולל של מעל 150 ש”ח (לא כולל דמי המשלוח) יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 15 ש”ח בגין אספקת המוצרים למען המבוקש בהזמנה ובאספקת המוצרים לנקודת חלוקה לא יחויב בדמי משלוח. עם זאת, בגין הזמנה בסך כולל של מעל 250 ₪ (לא כולל דמי המשלוח) לא יחויב הלקוח בדמי משלוח למען המבוקש בהזמנה או לנקודת חלוקה.
 4. החברה שומרת על זכותה לשנות את סכומי ההזמנה שמזכים בדמי משלוח מופחתים. במכירה בתשלומים רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ותעריפי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על כך. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הרכישה לתשלום ביום האספקה, כך שככל שסכום הרכישה בפועל יפחת מהסכום המזכה בדמי משלוח מופחתים, מכל סיבה שהיא לרבות חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יתווספו דמי משלוח בנוסף לסכום הרכישה.

מדיניות ביטול עסקאות, החזרת מוצרים ושינוי הזמנה

 1. בכפוף לבחינת כל מקרה על ידי שירות הלקוחות של החברה ובכפוף להסכמתה:
  • הלקוח רשאי לבטל הזמנת מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע עסקה.
  • המזמין רשאי לבקש זיכוי בשל פגם במוצרים שלא נפתחו. זאת, בכפוף לכך שהמזמין ייצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה עד 48 שעות ממועד אספקת ההזמנה, יחזיר את המוצר הפגום והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לכל דין.
  • ביטול הזמנה יכול שייעשה מרגע ביצוע ההזמנה ועד להעברת ההזמנה לידי שליח. ככל שתעלה דרישה לביטול ההזמנה לאחר הוצאת השליח, יישא המזמין בעלויות המשלוח ובעלות השבתו של המשלוח לידי החברה, והכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה.
 2. מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות החזרת מוצרים וביטול הרכישה תעשנה בכפוף ובהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, הוראות חוק המכר התשכ”ח-1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986, ובכפוף להוראות שלהלן.
 3. מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש או מוצרים שפג תוקפם, למעט מקרים בהם פג תוקף המוצר טרם הגעתו למזמין.
 4. מובהר בזאת כי היה והמזמין פתח את אריזת המוצר או עשה בו כל שימוש, לא יהא הוא זכאי לזיכוי אלא אם המוצר שהתקבל סופק למזמין כאשר הוא מקולקל או פגום.
 5. בכפוף לאמור לעיל, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחזרה, ביטול, החלפה או זיכוי כספי למזמין, לפי העניין, ככל שמחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 6. מובן כי שינוי או עדכון ההזמנה לאחר שנעשתה לא יתאפשרו דרך האתר. לצורך ביצוע שינוי או ביטול של הזמנה עליך לפנות לשירות הלקוחות של החברה, אשר תעשה את מירב המאמצים לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין, והכל בכפוף לאמור לעיל ולהלן ובהתאם לשיקול דעתה. למען הסר ספק החברה איננה מתחייבת לאפשר כל שינוי כאמור. היה ובקשת שינוי ההזמנה על ידי החברה אושרה, ייתכן ויעודכנו המחירים בהתאם למחירים הקבועים באותה שעה באתר.
 7. מובהר כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר (שלא עקב פגם במוצר) תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בהסכם זה.
 8. הזכות לביטול הזמנה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה, במסגרת מבצע או בהנחת קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר ההנחה.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה ללקוח, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע לקוח ו/או לא לאשר ללקוח הזמנה ו/או אספקה של הזמנה שאושרה ו/או לחסום את הגישה של הלקוח לאתר ו/או לבטל את חברותו של הלקוח במועדון הלקוחות של החברה ו/או לבטל התקשרות עמו, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח; בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; אם יתברר כי הלקוח מסר פרטים שגויים; אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שאמצעי התשלום שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי ו/או אם מונה ללקוח מפרק, מפרק זמני, כונס, מנהל מיוחד, או שניתן בעניינו צו פירוק ו/או צו כינוס, או שהוטל עיקול מהותי על חלק מנכסיו או כל הליך דומה שהחל בקשר עם הלקוח; אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו; בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק ללקוח את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת; במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. המזמין פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג (כהגדרתו להלן) העלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 2. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 3. לאור טבעם הייחודי של שירותינו, ועל אף ניסיוננו הרב, לא נוכל להבטיח כי המוצרים שהתקבלו אכן תואמים את טעמכם ורצונכם. עם זאת, אנו תמיד נשמח לשמוע אתכם, ונעשה את מירב המאמצים כדי שלקוחותינו יהיו מרוצים.
 4. תמונות המוצרים כפי שמופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

הגבלת אחריות לנזקים

 1. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו לרבות נזק לגוף, חסרון כיס ו/או הפסד (להלן: “נזק מכל סוג”) שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה, ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות ומבלי להגביל, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת המזמין.
 2. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס שייגרם לו, לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין שגיאה שהמזמין ביצע בהזנת הנתונים למערכת, לרבות ומבלי להגביל, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת מען למשלוח וכיוצא בזה.
 3. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות ומבלי להגביל כתוצאה מכח עליון.
 4. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר יתכן וייגרמו למשתמש.
 5. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן, היבואן, המשווק ו/או נותן השירותים שלהם סיפק אותם לחברה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים ובשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), והכל בכפוף לאחריות החלה על פי דין.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. ייתכן ומשתמשי האתר ייחשפו לפרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ המוצגות באתר.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ופרסומות מוצגות בחסות שירות חיצוני, לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 3. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלו ואיננה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של המשתמש.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות ותכני האתר נתונות לחברה, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מהחברה.
 2. האתר ותוכנו נועדו לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי; השימוש באתר ובתוכנו מוגבל אך ורק למטרות רכישת המוצרים ו/או השירותים המנויים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג את האתר, חלק ממנו ו/או תוכנו, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 3. כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. השימוש שלך באתר ו/או בשירותים כפופים גם למדיניות הפרטיות שלנו, אשר מספקת לך מידע בדבר המדיניות והנהלים לגבי איסוף, שימוש וחשיפה של מידע שאנו מקבלים בעת גלישה ושימוש בשירותים באתר שלנו.
 2. למרות שהחברה מקיימת אמצעים סבירים על מנת לשמור ולאבטח את פרטי החשבון שלך, בכל הנוגע לגישה של המשתמש לאתר, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה מפני חשיפה שנגרמה בשל עבירות מזיקות, ולכן לא נהיה אחראים לנזקים כלשהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים אשר נגרמו בגין חשיפה כזו של תוכן החשבון או מידע לגבי המשתמש.
 3. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 4. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 5. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 6. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 7. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

שינוי תנאים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולבצע שינויים בהסכם זה ו/או בנספחיו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר כי למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה, בגין שינוי כאמור. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 2. שינויים ו/או עדכונים שיעשו בתנאי שימוש אלו יכנסו לתוקף החל מיום תאריך העדכון. מובהר כי הזמנה אשר בוצעה טרם תאריך השינוי כאמור תתבצע בהתאם להוראות תנאי השימוש אשר היו רלוונטיים ביום ביצוע ההזמנה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר למשתמש, העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.
חיפוש

 רכישה לפי מותג

לרגל השקת האתר מבצעים מיוחדים!

ראש וקרקפת

 רכישה לפי מותג

 רכישה לפי מותג

איתך לאורך כל היום והלילה

שיער וקרקפת

פנים

גוף

אינטימי

אביזרים, מארזים ומוקטנים

כל המוצרים

 רכישה לפי מותג

ראש וקרקפת

גלי עוד על המותגים